متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف این مطالعه مطالعه  تأثیر بازاریابی داخلی و ابعاد آن ( امنیت شغلی، رضایت از حقوق و مزایا، توانمندسازی، اطلاع رسانی، طرفداری کاری خانوادگی، ارتباط رهبر_پیرو، کاهش تبعیض بین پست ها) بر رفتار شهروندی مشتری با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان در بانک های دولتی و خصوصی شهر ایلام می باشد. روش پژوهش مورد بهره گیری، توصیفی و از نوع تحلیلی- همبستگی می باشد. که با بهره گیری از روش تحلیل عاملی تاییدی ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی مشتری  با در نظر داشتن متغیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، با در نظر داشتن نرمال بودن داده ها از آزمون پیرسون بهره گیری گردید. پژوهش حاضر دارای دو جامعه آماری کارکنان و مشتریان بانک می باشد که تعداد271 پرسشنامه با بهره گیری از نمونه گیری سهمیه ایی در میان کارکنان بانک توزیع گردید که در نهایت 271پرسشنامه قابل بهره گیری بود و همچنین 320 پرسشنامه با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی  ساده بین مشتریان توزیع گردید که 312 پرسشنامه از این مقدار مورد قبول و تجزیه و تحلیل گردید. داده های پژوهش با بهره گیری از سه پرسشنامه که شامل پرسشنامه بازاریابی داخلی و پرسشنامه رفتار شهروندی مشتری و هوش اخلاقی کارکنان که استاندارد بوده و قبلاً توسط محققانی از داخل و خارج کشور مورد بهره گیری قرار گرفته اند و  روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفته، جمع آوری شدند. پایایی پرسشنامه های این پژوهش با بهره گیری از آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه مقدار98/0 بدست آمد. این مقادیر آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ها نشان می دهد که پژوهش از پایایی بالایی برخوردار می باشد. در این پژوهش همچنین برای مطالعه اندازه تببین‌پذیری یا سنجش هر متغیر توسط سوالات مربوطه نیز از روایی سازه تحلیل عاملی تاییدی بهره گیری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه از نرم افزار لیزرل و  spssاستفاده گردید. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که  بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری  تأثیر معناداری  دارد. همچنین یافته ها نشان داد که هوش اخلاقی کارکنان و ابعاد ده گانه ی آن، تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری را تعدیل می کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1  هدف کلی

مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتارشهروندی مشتری با لحاظ کردن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان.

1-4-2  اهداف جزئی:

  1. مطالعه تأثیر هوش اخلاقی کارکنان بر رفتارشهروندی مشتری.
  2. مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی با در نظر داشتن تأثیر هوش اخلاقی کارکنان بررفتارشهروندی مشتری.
  3. مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان  با فرمت ورد