سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-1-  وظایف مدیریت منابع انسانى

مدیران پرسنلى در محدوده وظایف خود بایستی به جذب و گزینش نیروى انسانى مناسب بپردازند، برنامه هاى آموزش و پرورش نیروى انسانى را تدوین نمایند، سطح انگیزه کارکنان را بهبود دهند، کارکنان شایسته را حفظ و براى تأمین نیازهاى آنها اقدام نمایند. مدیران پرسنلى براى انجام وظایف اجرایى مذکور بایستی وظایف مدیریتى را نیز انجام دهند. همان گونه که تصریح گردید هر مدیرى بایستی بجای آوردن چهار وظیفه عمده مدیریت، یعنى برنامه ریزى، سازماندهى، رهبرى و نظارت را در سرلوحه کارهاى خویش قرار دهد. در واقع مدیران پرسنلى وظایف مدیریتى و اجرایى را به عهده دارند. آنها براى تحقق اهداف سازمانى و انجام وظایف اجرایى خود بایستی برنامه ریزى نمایند، به سازماندهى وظایف و فعالیت هاى واحد پرسنلى بپردازند، افراد تحت سرپرستى خود را هدایت و رهبرى نمایند و براى حصول اطمینان از عملکرد واحد پرسنلى به نظارت بر افراد و انجام چگونگى فعالیت ها بپردازند. مدیر پرسنلى با انجام صحیح و کامل وظایف مدیریتى مذکور مى تواند در انجام وظایف اجرایى در قلمرو واحد خود هم موفق گردد.

2-3-2-     وظایف اجرایى مدیریت منابع انسانى

2-3-5-1-   برنامه ریزى نیروى انسانى، کارمندیابى و گزینش

برنامه ریزى نیروى انسانى در یک سازمان براى تأمین نیروى انسانى لازم از طریق تعیین نیازهاى سازمان به نیروى انسانى، صورت مى گیرد. تعیین صحیح نیازهاى انسانى سازمان از نظر کمى و کیفى وظیفه اى می باشد که سایر وظایف این مدیریت را تحت الشعاع خود قرار مى دهد، در این خصوص بایستی توجه گردد که به چه تعداد و چه نوع نیروى انسانى در واگذارى مسؤولیت ها، نیاز مى باشد: جنبه کمى نیروى انسانى، وقتى مطرح مى گردد که واحد جدیدى در سازمان به وجود آید یا در پست هاى سازمانى تغییراتى ایجاد گردد؛ جنبه کیفى وقتى مطرح می باشد که سازمان، پست هاى خود را با در نظر داشتن قابلیت هاى متصدّیان، مورد بررسى قرار مى دهد. در این بررسى به صلاحیت و توانایى مورد نیاز شاغلین توجه مى گردد(عسگریان، 1370).

سازمان بایستی از طریق برنامه ریزى نیروى انسانى، اطمینان کسب کند افرادى که داراى توانایى هاى مناسب و لازم مى باشند براى تحقق اهداف، در مواقع مورد نیاز، در دسترس هستند. به طورکلى برنامه ریزى نیروى انسانى، فرآیندى می باشد که با داشتن نظام، نیازمندى هاى انسانى سازمان را بررسى مى کند و براساس آن، برنامه ها و اقداماتى را ایجاد و توسعه مى دهد تا اطمینان حاصل گردد به افراد مناسب، با مهارت هاى لازم در زمان مورد نیاز مى توان دسترسى پیدا نمود. کارمندیابى و گزینش از وظایفى می باشد که بایستی در این راستا به آن پرداخت.

کارمندیابى فرآیند کشف و جذب افراد با قابلیت هاى مناسب و تشویق آنها به همکارى با سازمان مى باشد. این فرآیند با بررسى نیروهاى مورد نیاز شروع مى گردد و زمانى که نیروهاى مورد نیاز در شمار متقاضیان و داوطلبان استخدام درمى آیند پایان مى پذیرد.

گزینش یا انتخاب، فرآیندى می باشد که از طریق آن از بین متقاضیان، بهترین افراد براى پست هاى خالى و توسعه سازمان انتخاب مى گردند. اگر سازمان بخواهد نیازهاى انسانى خود را به گونه مطلوب برآورده سازد، برنامه ریزى نیروى انسانى، کارمندیابى و انتخاب بایستی متناسب با یکدیگر انجام شوند. (رابینز، 1988)

2-3-5-2-      آموزش و توسعه نیروى انسانى

امروزه تغییر و تحول در عوامل محیطى و مشاغل و سازمان ها شدید می باشد. آموزش و توسعه باعث مى گردد افراد با در نظر داشتن تغییرات مکرر در ماهیت و محتواى مشاغل، به گونه مؤثر بتوانند وظایف خود را انجام دهند. براین اساس آموزش و توسعه به منزله مهم ترین فعالیت سازمانى به گونه فزاینده تشخیص داده شده می باشد(رابینز، 1988). این وظیفه مهم، هنگامى که افراد به سازمان مى پیوندند شروع مى گردد و در تمام مسیر شغلى آنها ادامه مى یابد. به گونه کلى فرآیند آموزش و توسعه، یک کوشش مداوم و برنامه ریز

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-  ا هداف پژوهش

هدف اصلی:

اهداف فرعی:

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن با فرمت ورد