عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

محیط سیستم حوضه

هر سیستم به طورکلی، در محیطی قرار دارد. سیستم از عوامل محیطی تأثیر می پذیرد و بر آن ها تأثیر می گذارد. مشخص کردن مرز و محدوده هر سیستم بویژه سیستم های باز بسیار مشکل می باشد در سیستم های باز، امکان تبادل ماده و انرژی با محیط سیستم هست و : (رامشت، 1380 13 ). در این صورت سیستم قادر می باشد که از افزایش آنتروپی جلوگیری نماید و از سوق یافتن به سوی بی نظمی که تقدیر سیستم های بسته می باشد جلوگیری کند. شبکه های زهکش در یک حوضه آبریز، ضمن تعریف سازمندی و نحوه ارتباط در یک ناحیه، وسعت و قلمرو آن واحد طبیعی را مشخص می کند و مساحتی که بدین نحو تعریف می گردد، کمتر از یک تا چند کیلومترمربع را در بر می گیرد. به بیانی دیگر، محدوده قلمرو یک حوضه آبریز، گاه به یک منطقه و ناحیه کوچک محدود می گردد و زمانی ابعاد ملی و یا قار های به خود می گیرد(رامشت، 1384: 19) . بنابراینهرگونه تغییر در محیط پیرامون این حوضه م یتواند تأثیرات قابل توجهی در آن ایجاد کند که این تغییرات گاهی از طریق محیط پیرامون حوضه و گاهی نیز ممکن می باشد از طریق محیطهای کلان تر بر حوضه موردنظر اعمال گردد. شوم معتقد می باشد که، سیستم های جریانی به تغییرات

عکس العمل نشان نخواهند داد مگر زمانی که بعضی آستان هها افزایش یابند. بعضی از این آستانه ها داخلی و بعضی دیگر بیرونی و مربوط به محیط پیرامون سیستم هستند. شاید عک سالعمل سیستم به شرایط اقلیمی، همچون، پدیده گرمایش جهانی مثال خوبی در این ارتباط باشد (آن هم درمقیاس قاره ای و جهانی). تغییر اقلیم منتج از انتشار گازهای گلخان های، باعث ایجاد تغییرات دررژیم هیدرولوژی جریان ها در چند دهه اخیر در سطح جهان شده می باشد. به طوری که بارندگی وجریان های سطحی در عر ضهای جغرافیایی بالا و میانی بیشتر و در عرض های پائینی کمتر شده می باشد و احتمال روبرو شدن با رخدادهای حداکثر اقلیمی، مانند سیلاب و خشکسالی افزایش یافته می باشد. به دلیل تغییر اقلیم و اثراتی که می تواند روی منابع آبی داشته باشد، در سال های اخیر، تأثیراین امر در حوضه های آبریز در سطح کره زمین مدنظر قرار گرفته می باشد (معافی، 1367 :36 ) پدیدهتغییر اقلیم در سطح کره زمین به عنوان یک محیط بزرگ مقیاس، به دلیل تغییر در نرخ تبخیر،نوع و خصوصیات بارندگی ها، توزیع گیاهان، کاهش تحمل گیاهان، تغییر در سطح تراز آب ها، ذوب شدن یخچال ها و تأثیر در فعالیت های انسانی، ثاثیرات بسیاری در سطح حوضه های آبریز خواهد داشت.(Herget, 2007: 103)

 

2-1-20- حفاظت از منابع

پس بایستی گفت حفاظت منابع آب و زمین به عوامل اقتصادی، فناوری، نهادها ومنابع انسانی وابستگی تام دارد. دیالا (1994) معتقد می باشد مسأله حفاظت منابع طبیعی و حوضه های رودخانه ای بایستی با در نظر داشتن سطح کلان مسایل اجتماعی- سیاسی، جهت دستیابی به درکی عمیق تر از بکارگیری روش های حفاظتی (ترکیبی از شیوه های سازه ای و غیرسازه ای) مورد مطالعه قرار گیرد (منتظر، 1380).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه