عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت آب

هفشمیت و آیندلر[1]، 1991، مدیریت منابع آب را عبارت از مجموعه اقداماتی می دانند که برای کنترل واستفاده ازداده های منابع طبیعی آب به اقدام می آید. همچنین در چهارمین سند سیاستهای ملی توسعه درهلند، مدیریت پایدار آب که در آن برای رودخانه ها نقشی با چندین عملکرد در نظر گرفته شده به تبیین زیرتعریف و تشریح گردید ه می باشد: (ون روی  و دیگران، 1997، ص308)

{مدیریت پایدار آب به توسعه ای قانونمند که دارای اهداف مشخص اقتصاد ی ، اکولوژیکی و اجتماعی می باشد بسیار توجه دار د. به تعبیری دیگر اندرکنش بین مدیریت آب و آن چیز که در ارتباط با توسعه اقتصاد ی ، اکولوژیکی واجتماعی می باشد و مدیریت جامع آب در کانون آن قرار دارد هر روز منسجم تر می گردد. چنین مدیریتی (( مدیریت کامل آب)) نامیده می گردد. که با ((مدیریت بخشی آب)) در انقلاب صنعتی و (( مدیریت جامع آب)) که از ١٩٨۵ به این سوی وجود داشته و ((مدیریت کامل آب)) که شکل تکامل یافته آن می باشد ، تفاوت دارد.]

پس مدیریت کامل آب رودخانه ها دارای نقشی با چندین عملکرد بوده (جدول1) و به تمامیت یک پارچه آب ، بستر، کناره ها و سواحل و سرچشمه و پایاب هر رودخانه و نیز بر زیربنای فنی ، مولّفه

بیولوژیکی حوضه رودخانه ها و نیز ساختار سازمانی اداره آننده آن توجه عمیق دارد. در چنین مدیریتی ((جامعه)) خود ((بخشی از مدیریت رودخانه)) می باشد. و اقتصاد، اکولوژی و جامعه شناسی راهبردهای مدیریت اند . با این دیدگا ه اقتصاد با آگاه ی هایش درمورد آمبود منابع آ ب ، اکولوژی درمورد آسیب پذیری محیط آبی

رودخانه ها و روابط مؤلفه های آن با یکدیگر و با مؤلفه های واقع در بیرون این اکوسیستمها و جامعه شناسی با در نظر داشتن استانداردها وارزشهای انسانی مورد نظر آ ن ، به صورت راهبردهایی اساسی برای مدیریت آب خواهند بود. به نظر(ون دوکامر  و دیگران، 1998، ص309) مدیریت کامل و یا مدیریت پایدار آ ب ، نسبت به مفاهیم پیشین موفق تر می باشد ، زیرا به برقراری تعادل بین اقتصاد، اکولوژی و جامعه شناسی توجه دارد. مدیریت بالا به شناخت محیط آبی (هیدرولوژی ، اکولوژی و ژئومورفولوژ ی) و نیز به پشتیبانی و طرفداری عموم مردم ازطریق سیاست عدم تمرکزو مشارکت دادن آنها در تصمیم گیری نیاز خواهد داشت .

مدل فرآیند مطالعات در برنامه ریزی توسعه و مدیریت پایدار رودخانه ها

اصولاً مدیریت ، علم تصمیم گیری می باشد و تصمیم گیری نیازمند مدلهایی می باشد که بهترین انتخاب را از

مجموعه انتخابها گزینش کند. پس به مدلسازی نیاز می باشد. از سوی دیگر زیرا حوضه رودخانه ها براساس مطالبی که تحلیل گشت یک سیستم می باشد لازم می باشد برای مدیریت آنها در راستای توسعه و اعمال چارچوبهایی مفهوم برای پشتیبانی و بهبود مدیریتشان کوشش گردد.

در کوشش مزبور انتخاب رویکرد تحلیل سیستمی نسبت به مدلهای تحلیل اقتصادی (غازی،1997،صص304-295) و یا تحلیل تصمیم گیری (نیک سیرت ١٣٧۴ ، صص 109-95) از امتیاز بیشتری برخورداراست. بدیهی می باشد که سه مدل مزبور سه چشم انداز و یا سه زمینه تحلیلی متفاوت را ارایه می دهند چنانکه مدلهای تحلیل اقتصادی ، تک رشته ای می باشد در حالی که مدلهای دیگربین رشته ای بوده و پس گروه گسترده ای از مفاهیمی را ارایه می دهند که می توان در طرح معضلات پیچیده مربوط به مدیریت آب و پایداری رودخانه ها ازآنها بهره گیری نمود. بدیهی می باشد که مطالعه مدلهای مزبور و مقایسه آنها با یکدیگر موضوع گسترده و پیچیده ای می باشد که فرصت دیگری می طلبد. پس آن چیز که در اینجا ارایه می گردد مدلی می باشد که فرآیند مطالعه های مورد نیاز دربرنامه ریزی توسعه و مدیریت پایدار آب را در حوضه رودخانه ها مطرح می نماید (شکل ٢). اصولاً هنگامی درحوضه رودخانه ها به برنامه ریزی نیاز می گردد که مدیریت رودخانه با بحرانهایی از قبیل سیلاب ، خشکسالی و یابی برنامگی در حوضه روبه رو گردد (شکل٢). بدین ترتیب مدل با طرح مسایل مزبور شروع می گردد. فاز آغاز مدل در پی سازماندهی دانش اولیه وتعیین اهداف و معیارها می باشد. در این فاز از مدل، شناخت معضلات و تعیین روشها (ریاضی و غیر ه) و مدلها (آنالوگ ، تحلیلی و…) از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی می باشد که محدودیت داده های مورد نیاز ازکیفیت کار مطالعات در این فاز می کاهد. ویژگی برجسته فاز آمادگی ، شناسایی ودرک فرآیندهای موجود درحوضه رودخانه ، عوامل موثر بر آنها و تشریح اتفاقها و تغییرهای کارکردی سیستم رودخانه می باشد. در این فاز، تحقیقات و تحلیلها بخشی و فضایی (عملکردی .جغرافیایی ) می باشد و در هرزمینه از مدلهای مناسب آن بایستی بهره گیری گردد.

1-Hafshmit@Aindler

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه