عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

حوضه آبریز از دیدگاه سیستمی

از میان سیستم های باز، بسته و نیمه بسته، سیستمهای باز در جغرافیا و بویژه درژئومورفولوژی از اهمیت خاصی برخوردارند. شاید بتوان یکی از علت های اصلی اهمیت سیستم های باز را، پویایی و فعل وانفعالات سیستم طبیعت چه در مقیاس کلان و درحدتبادلات آن با فضای کیهان و چه در مقیاس های ریزتر و در حدتبادلات یک حوضه آبریز با محیط پیرامون و به دنبال آن دریافت ورودی های خاص از محیط خود و خروج این ورودی ها به شکل دیگری و باز هم به همان محیط احاطه کننده سیستم دانست.

حوضه آبریز، به عنوان چارچوب و واحد ژئومورفولوژیکی دربرگیرنده مورفوسیستمهای رودخانه ای می باشد (زمردیان، 94:1381 )، که شوم آن را منطقه وسیعی شامل زهکش های تقسیم شده در محل تجمع آب و رسوبات، مسیر کانال و در ههای حوضه زهکش و منطقه به دلیل نهشته گذاری رسوبات همچون اقیانوس ها تعریف می کند ( 2086،Patrick 2003) تبادلات انرژی و ماده ای که این حوضه ها در قلمرو خود دارند، م یتواند به عنوان یک سیستم باز قلمداد گردند. گذشته از جریان تبادلات انرژی، ماده و اطلاعات در یک حوضه آبریز با محیط پیرامونش، الگو و وضعیت آرایش زهکش ها در یک حوضه نیز م یتواند حاکی از حاکمیت قواعد و اصول سیستمی در آن ها باشد. در یک رتبه بندی دقیق، استرالر، روشی را برای رتبه بندی شاخه رودها به کار گرفته می باشد که بر اساس آن، در یک سیستم زهکشی حوضه آبریز، آبراهه اصلی از ترکیب رده های اول، دوم، سوم و رده های بعدی تشکیل می گردد. تمامی رده های آبراهه ای همراه با یک پیوستگی خاص و دقیق در شکل گیری سیستم زهکشی آن حوضه، دخیل هستند. در این روش، شاخه رودهای کوچک می تواند در سرنوشت رتبه یا .( زهکش اصلی که آبها را از منطقه خارج می کند مؤثر باشد (رامشت، 144:1375(

 

در صورت پذیرش حوض ههای آبریز به عنوان یک سیستم باز، دانستن مفاهیمی اساسی وخاص لازم به نظر می رسد. این مفاهیم را استرالر در سال 1973 چنین بر شمرده می باشد:

− قلمرو و حوزه سیستم ها دارای مرزهایی می باشد که می تواند حقیقی یا اعتباری باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

− سیستم ها قادر به تبادل انرژی و ماده در درون خود و خارج از خود هستند.

− در یک سیستم، معابر انتقال و عبور انرژی و ماده هست.

− در درون یک سیستم، مواد م یتوانند از مکانی به مکان دیگر جاب هجا شوند و یا به واسطه ی کنش های شیمیایی تغییر یابند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه