عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

داده های پژوهش

داده های موردنیاز در این پژوهش، ازطریق روش اسنادی و مطالعه های کتابخانه ای (مطالعه مقالات و کتب داخلی و خارجی) و جستجوهای اینترنتی به دست آمده می باشد و در نهایت نتایج به دست آمده را در یکی از حوضه های آبریز مطرح استان یعنی پسیخان به کار گرفته و در این زمینه از داده ها و آمار اقلیمی و هیدرولوژیکی در دسترس در ارتباط با حوضه مورد مطالعه نیز بهره گیری شده می باشد.

همانطور که قبلا تصریح گردید این پژوهش محدود به حوضه رودخانه پسیخان بوده و داده های موردنیاز در این پژوهش، ازطریق روش اسنادی و مطالعه های کتابخانه ای ، جستجوهای اینترنتی ، میدانی و آزمایشگاهی  به دست آمده می باشد، و در نهایت نتایج به دست آمده را در این حوضه آبریز مطرح استان یعنی پسیخان به کار گرفته و در این زمینه از داده ها و آمار اقلیمی و هیدرولوژیکی در دسترس در ارتباط با حوضه مورد مطالعه نیز بهره گیری شده می باشد.

این اطلاعات درخصوص بهره گیری در مدیریت یکپارچه مورد بهره گیری قرار می گیرد. طریقه افزایش تخریب خاک و شدت فرسایش و سیل خیزی در کشور حکایت از ناکامی و عدم توفیق برنامه های مدیریتی صرفاً دولتی در سازماندهی این منابع دارد. این امر لزوم سازماندهی یکپارچه و جامع در حوضه ها را خاطرنشان می نماید. در این راستا شناخت هرچه بیشتر حوضه ها به همراه اجزای تشکیل دهنده آن اعم از اجزای ادافیکی، مدیریتی و یا هیدروکلیمایی، لازم و ضروری می باشد. در این پژوهش برای شناخت بیشتر حوضه لازم می باشد تا اجزای تشکیل دهنده آن مطالعه شوند و به دنبال آن درک هر چه بیشتر و بهتر شرایط حوضه و آگاهی یافتن از معضلات موجود فراهم گردد. در ادامه، یافتن راه حل مناسب برای رفع و دفع معضلات و رسیدن به توسعه پایدار مدنظر قرار گیرد.

در این مطالعه کوشش شده از مطالعات پایه شامل فیزیو گرافی و … که از اصول اولیه پژوهش می باشد بهره گیری گردد. اطلاعات و داده های حوضه پسیخان شامل پستی و بلندی (خصوصیات ژئومورفولوژی)، خاک، اقلیم، هیدرولوژی، زمین شناسی، پوشش گیاهی و عوامل انسانی و اقتصادی، مورد دقت نظر قرار گرفته می باشد. دلیل بهره گیری از این داده ها این می باشد که عوامل تأثیرگذار در حوضه را شناسایی نماییم.

برای مطالعه اقلیم و هیدرولوژیکی حوضه از داده های عناصر اقلیمی مثل بارش ، درجه حرارت و … و داده های هیدرومتری مثل دبی ایستگاه پسیخان و ایستگاه های داخل ومجاور بهره گیری شده می باشد. ایستگاه ها مورد بهره گیری شامل ایستگاه های باران سنجی(ذخیره ای و معمولی)، تبخیرسنجی و سینوپتیک و دبی سنجی هستند که طول دوره آماری آنها سی ساله (93-63) درنظر گرفته شده می باشد و  سال های فاقد آمار نیز با بهره گیری از روش های آماری بازسازی شده اند.

 

3-4-1-  داده های هواشناسی

به مقصود محاسبه و تجزیه وتحلیل پارامترهای جوی در سطح حوزه مورد نظر ،  محدوده ای وسیع تر از سطح حوزه که حوزه مزبور را نیز در بر گیرد انتخاب گردیده می باشد. ایستگاههای واقع در این گستره و کلیه آماری که قابل دسترسی بوده اند جمع آوری شده که اختصار مشخصات ایستگاههای مزبور در جدول 3-1  ارائه گردیده می باشد. در نقشه شماره 3-1 نیز جایگاه مکانی ایستگاههای مورد نظر و پراکنش آنها نسبت به حوزه آبخیز پسیخان  نشان داده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه