متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول­

 

عنوان                                                                                                                               صفحه

 

جدول1-1………………………………. 11

جدول 2-1تعریف بازاریابی درونی از دیدگاه های مختلف    47

جدول 2-2 مروری اجمالی به مطالعات انجام شده در زمینه بازاریابی داخلی…………………………………….. 52

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 2-3اجزای تشکیل دهنده بازاریابی درونی… 57

جدول 2-4 مقایسه آمیخته بازاریابی درونی با آمیخته بازاریابی بیرونی 57

جدول 3-1 پایایی عامل مولفه های پرسشنامه پژوهش   70

جدول4-1 توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان…. 77

جدول 4-2 توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان  78

جدول 4-3 توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان  79

جدول4-4 توزیع فراوانی شغل پاسخ دهندگان…… 80

جدول4-5 توزیع فراوانی سابقه پاسخگویان……. 81

جدول 4-6 توزیع فراوانی سن  پاسخگویان…….. 82

جدول 4-7 توزیع فراوانی نوع بانک مشتریان….. 83

جدول 4-8 توصیف متغیرهای پژوهش…………… 84

جدول 4-9 نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن عامل ها 85

جدول 4-10کفایت نمونه و آزمون بارتلت……… 88

جدول 4-11بارهای عاملی تاییدی مرتبه اول امنیت شغلی    88

جدول 4-12بارهای عاملی تاییدی مرتبه اول رضایت از حقوق و مزایا 89

جدول 4- 13 بارهای عاملی تاییدی مرتبه اول توانمند سازی    89

جدول 4-14 بارهای عاملی تاییدی مرتبه اول اطلاع رسانی   90

جدول4-15 تحلیل عاملی تاییدی طرفداری کاری خانوادگی 90

جدول 4-16 تحلیل عاملی تاییدی ارتباط رهبر- پیرو   91

جدول 4-17 تحلیل عاملی تاییدی کاهش تبعیض بین پست ها   91

جدول 4-18 تحلیل عاملی تاییدی اقدام کردن مبتنی بر اصول، ارزش ها و باورها……………………………….. 92

جدول 4-19 تحلیل عاملی تاییدی راستگویی کارکنان   92

جدول 4-20 تحلیل عاملی تاییدی پافشاری برای حق 93

جدول 4-21 تحلیل عاملی تاییدی وفای به عهد از سوی کارکنان  93

جدول 4-22 تحلیل عاملی تاییدی مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی 94

جدول 4-23 تحلیل عاملی تاییدی اقرار به اشتباهات و شکست ها 94

جدول 4-24 تحلیل عاملی تاییدی مسئولیت پذیری برای خدمت  رسانی  95

جدول 4-25 تحلیل عاملی تاییدی علاقه و توجه کارکنان به مشتریان  95

جدول 4-26 تحلیل عاملی تاییدی توانایی کارکنان در بخشش اشتباهات خود 96

جدول 4-27 تحلیل عاملی تاییدی توانایی کارکنان در بخشش اشتباهات مشتریان………………………………. 96

جدول 4-28 تحلیل عاملی تاییدی تبلیغ شفاهی…. 97

جدول 4-29 تحلیل عاملی تاییدی کمک به مشتریان دیگر 97

جدول 4-30 تحلیل عاملی تاییدی ارائه بازخور به شرکت    98

جدول 4-31 تحلیل عاملی تاییدی مشارکت در فعالیت های سازمان 98

جدول 4-32 تحلیل عاملی تاییدی رضایت مشتری…. 99

جدول 4-33تحلیل عاملی تاییدی جامعه پذیری مشتری   99

جدول4-34 ضریب همبستگی بین متغیرها……….. 109

جدول 4-35 اختصار مدل…………………….. 109

جدول 4-36 تحلیل واریانس………………… 110

جدول 4-37 نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای مسیر اول  110

جدول 4-38 ضریب همبستگی بین متغیرها………. 113

جدول 4-38 اختصار مدل…………………….. 113

جدول 4-40 تحلیل واریانس………………… 114

جدول4-41 نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای مسیر دوم   114

جدول 4-42 شاخص های برازش مدل اولیه پژوهش…. 119

جدول 4-43 شاخص های برازش مدل پژوهش قبل از اصلاح مدل   121

جدول 4-44 شاخص های برازش مدل پژوهش پس از اصلاح مدل

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1  هدف کلی

مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتارشهروندی مشتری با لحاظ کردن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان.

1-4-2  اهداف جزئی:

  1. مطالعه تأثیر هوش اخلاقی کارکنان بر رفتارشهروندی مشتری.
  2. مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی با در نظر داشتن تأثیر هوش اخلاقی کارکنان بررفتارشهروندی مشتری.
  3. مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان  با فرمت ورد