سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-5-1-   نظام ارزیابى عملکرد

ارزیابى عملکرد، سیستمى می باشد که ارزشیابى و بازبینى دوره اى از نحوه انجام کار افراد در سازمان را صورت مى دهد. نتیجه فرآیند ارزیابىِ نحوه انجام کار کارکنان، تأمین اطلاعاتى می باشد که بر تصمیمات مدیر پرسنل تأثیر مستقیم دارد. در واقع بسیارى از تصمیمات مدیریت منابع انسانى، مانند تعیین نیازهاى انسانى سازمان، تعیین نیازهاى آموزشى، نظام پرداخت مناسب، ترفیع و جا به جایى، تحت تأثیر نتایج ارزشیابى عملکرد کارکنان قرار مى گیرد. علاوه بر بهره گیری زیاد سازمان از فرآیند ارزیابى، خود کارکنان هم از این مهم بهره مند مى شوند، زیرا در نتیجه ارزشیابى عملکرد، کارکنان از نحوه انجام وظایف محوله مطلع مى گردند و بر این اساس سعى مى کنند بر اشتباهات خود تسلط یابند؛ لذا منافع فرد و سازمان، اقتضا مى کند که فرآیند ارزشیابى عملکرد به گونه کامل و منظم صورت گیرد.

2-3-5-2-   پرورش زندگى شغلى

زندگى شغلى، سلسله پست هایى می باشد که یک شخص در طول زندگى خود، تصدى آنها را به عهده مى گیرد(هال، 1991). پرورش زندگى شغلى، فرآیندى می باشد که مدیران از طریق آن، کارکنان را در مسیر شغلى خود یارى کرده، فرصت هایى را فراهم مى آورند که کارکنان بتوانند به اهداف فردى در زندگى شغلى خود نائل گردند. تأکید بر پرورش زندگى شغلى، نشان دهنده آن می باشد که مدیریت در مورد منابع انسانى و توسعه آن مآل اندیشى و نظر بلند مدت دارد(رضائیان، 1382).

اطلاعات حاصل از فرآیند ارزیابىِ عملکرد ضعف ها و توانائى هاى کارکنان را نشان مى دهد و مدیران با مطرح کردن این اطلاعات با کارکنان، آنها را در مسیر پیشرفت شغلى خود کمک و یارى مى کنند(همان منبع).

2-3-5-3-   ایمنى و سلامتى روانى و جسمى

ایمنى یعنى طرفداری کارکنان از آسیب هایى که از حوادث مربوط به کار ناشى مى گردد. سلامتى روانى و جسمى یعنى بهداشت و حفظ کارکنان از بیمارى هاى روانى و جسمى که از کار و محیط کار نشأت مى گیرد. این وظایف اهمیت بسیارى دارند، زیرا اندازه نارضایتى و رضایت کارکنان را شکل مى دهد و افراد در محیط ایمن و سالم رضایت و لذت بیشترى کسب مى کنند و باکارآیى بیشترى به فعالیت مى پردازند(سینگر، 1990). به همین دلیل مدیران به تدوین برنامه هاى ایمنى و سلامتى روانى و جسمى با در نظر داشتن نوع کار و وظایف و شرایط محیطى حاکم مى پردازند.

2-3-5-4-    بهبود ارتباطات منابع انسانى

یکى از قابلیت هاى اساسى براى تحت تأثیر قرار دادن دیگران، برقرارى ارتباطات مناسب مى باشد. ارتباطات، عبارت می باشد از توانایى ارسال پیام به گونه اى که افراد به راحتى، محتواى آن را درک کرده، پذیرا باشند(دسلر، 1987). مهارت هاى ارتباطاتى یک پیش شرط ضرورى براى عملکرد رضایت بخش در تمام سطوح مدیریتى می باشد. تحقیقات نشان مى دهد که بیش از پنجاه درصد از وقت مدیران در ارتباطات کلامى صرف مى گردد، به همین دلیل بایستی به توسعه و بهبود ارتباطات به مقصود ایجاد یک محیط کارى مطلوب توجه زیادى گردد(همان منبع). تحقیقات دیگر در این مورد، ارتباط مستقیم سودآورى و توانایى برقرارى ارتباط با کارکنان را نشان مى دهد. ارتباطات یک فرآیند دو طرفه می باشد و هنگامى اتفاق مى افتد که یک شخص پیامى را به دیگرى انتقال مى دهد و هنگامى موفق و مؤثر مى باشد که پیام فرستاده گردد و پیامى دیگر به عنوان بازخور دریافت گردد. سازمان هاى موفق براى بهبود ارتباطات، پیوسته دوره هاى آموزشى متناسب را طرح ریزى مى کنند و مطالعات مربوطه، نشان مى دهد که در سازمان هاى موفق، ارتباطات در کلیه سطوح آنها صمیمى و غیررسمى و دوستانه و صادقانه می باشد. مدیریت براى دستیابى به این مهم، دائم با کارکنان در تماس می باشد، به وضعیت آنها رسیدگى مى کند و بازخور لازم را به مقصود بهبود وضعیت شغلى آنها ارائه مى دهد.

2-3-5-5-   تحقیقات منابع انسانى

براى این که مدیر پرسنل در انجام وظایف خود و اخذ تصمیمات براساس واقعیت و اطلاعات اقدام کند، مبادرت به تحقیقات منابع انسانى مى کند. اطلاعات حاصل از طریق تحقیقات علمى در مورد منابع انسانى و عملکرد آن در سازمان، مبناى بسیارى از تصمیمات قرار مى گیرد، براى مثال پژوهش در مورد تعیین علت های ایجاد حوادث و سوانح، ارتباط پاداش و افزایش بهره ورى، بررسى توجه کارکنان نسبت به سازمان و مدیریت، بررسى اثربخشى کوشش هاى آموزش، بررسى اندازه فشار عصبى مدیران و کارکنان، بررسى اعتبار آزمون هاى استخدام، بررسى علل غیبت و…. انتظار مى رود که این وظیفه در آینده از اهمیت بیشترى برخوردار گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-  ا هداف پژوهش

هدف اصلی:

اهداف فرعی:

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن با فرمت ورد