سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2-  اظهار مساله پژوهش :…………………………………………………………………………………………….. 2

1-3-  اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 3

1-4-  اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 6

1-5-  فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………… 6

1-6-  چارچوب نظری پژوهش:………………………………………………………………………………………. 7

1-7-  قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 10

1-8-  تعریف متغیرها………………………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2-  مبانی نظری سرمایه فکری…………………………………………………………………………………. 14

2-2-1- مفهوم سرمایه فکری……………………………………………………………………14

2-2-2- سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری……………………………….. 18

2-2-3- انواع سرمایه فکری……………………………………………………………….. 19

2-2-4-  اهمیت سرمایه فکری در سازمان……………………………………………………..23

2-2-5- مدیریت موفق سرمایه فکری………………………………………………………. 24

2-2-6- علت های اندازه گیری سرمایه فکری توسط شرکتها………………………………….. 25

2-2-7- الگوهای اندازه گیری سرمایۀ فکری………………………………………………. 25

2-2-8- روش های اندازه گیری سرمایۀ فکری……………………………………………. 27

2-2-9- مطالعه شاخصهای سرمایۀ فکری در ایران………………………………………. 33

2-2-10- مطالعه شاخصهای سرمایۀ فکری در کشورهای دیگر…………………………. 34

2-3-  مبانی نظری حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی………………………………………………………….. 34

2-3-1- تعریف مدیریت…………………………………………………………………… 34

2-3-2- مدیریت منابع انسانى و عملکرد مدیر پرسنل……………………………………… 35

2-3-3- اهداف مدیریت منابع انسانى………………………………………………………. 36

2-3-4-   وظایف مدیریت منابع انسانى……………………………………………………. 36

2-3-5- وظایف اجرایى مدیریت منابع انسانى…………………………………………….. 37

2-3-6- نگهداشت نیروی انسانی…………………………………………………………… 39

2-3-7- رضایت شغلی  کارکنان…………………………………………………………… 42

2-4-  پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 54

2-4-1- پیشینه داخلی:………………………………………………………………………. 54

2-4-2- پیشینه خارجی:…………………………………………………………………….. 57

2-5-  مدل پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 59

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….79

3-2-  روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 62

3-3-  روش و ابزار گرد آوری اطلاعات :……………………………………………………………………….. 62

3-4-  اعتبار و روایی  ابزار پژوهش……………………………………………………………………………….. 63

3-5-  مقیاس اندازه گیری…………………………………………………………………………………………… 66

3-6-  جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری:……………………………………………………………….. 66

3-7-  روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات:……………………………………………………………………….. 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 69

4-2-  بخش تحلیل توصیفی پژوهش…………………………………………………………………………………. 69

4-2-1-جنسیت……………………………………………………………………………… 69

4-2-2- تأهل……………………………………………………………………………… 100

4-2-3- تحصیلات………………………………………………………………………… 101

4-2-4- سن……………………………………………………………………………………..102

4-2-5- سابقه خدمت…………………………………………………………………………………………….. 73

4-3- بخش تحلیل استنباطی پژوهش……………………………………………………………………………… 74

4-3-1- سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می گذارد…………………………………………………………………………………………..75

4-3-2- سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد…………………………………………………………………………………………..76

4-3-3- سرمایه انسانی بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد………. 77

4-3-5- سرمایه ارتباط‏ای بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد……. 79

4-3-6- سرمایه انسانی بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می گذارد………………………………………………………………………………………….80

4-3-7- سرمایه ساختاری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‎گذارد ……………………………………………………………………………………………….82

4-3-8- سرمایه ارتباط‏ای بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‏گذارد………………………………………………………………………………………83

4-4- اولویت بندی ابعاد تأثیر گذار سرمایه فکری بر روی رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن…………………………………………………………………………………………………………….. 117

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 86

5-2-  یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………… 86

5-2-1- سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد………………………………………………………………………………………….86

5-2-2- سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد…………………………………………………………………………………………..120

5-2-3- سرمایه انسانی بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد……………………………………………………………………………………………87

5-2-4- سرمایه ساختاری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد…………………………………………………………………………………………….87

5-2-5- سرمایه ارتباط‏ای بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد………………………………………………………………………………………….87

5-2-6- سرمایه انسانی بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‏گذارد…………………………………………………………………………………….. 88

5-2-7-  سرمایه ساختاری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‎گذارد………………………………………………………………………………………88

5-2-8-  سرمایه ارتباط‏ای بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‏گذارد…………………………………………………………………………………………88

5-3-  نتیجه گیری………………………………………………………………………………123

5-4-  پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 90

5-4-1- پیشنهادات اجرایی…………………………………………………………………. 90

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………… 93

5-5-  محدودیت‏های پژوهش……………………………………………………………………………………….131

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………….. 115

منابع فارسی…………………………………………………………………………………….116

ضمائم و پیوست ها…………………………………………………………………………………………………. 96

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول 2-1:  تعاریف انتخاب سرمایۀ فکری……………………………………………….. 15

جدول 2-2:  مقایسۀ تعاریف سرمایه فکری و اجزای آن………………………………….. 17

جدول 2-3:  الگوهای موجود اندازه گیری سرمایۀ فکری…………………………………. 26

جدول2- 4: مقایسه مدل های اندازه گیری سرمایه فکری…………………………………. 33

جدول 3-1: اندازه پایایی پرسشنامه‏های پژوهش……………………………………………. 66

جدول 3-2: طیف پرسشنامه……………………………………………………………….. 66

جدول 4-1: توزیع جنسیت…………………………………………………………………. 70

جدول 4-2: توزیع تأهل……………………………………………………………………. 71

جدول 4-3: توزیع تحصیلات………………………………………………………………. 71

جدول 4-4: توزیع سن……………………………………………………………………… 72

جدول 4-5: توزیع سابقه خدمت……………………………………………………………. 73

جدول 4-6: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف…………………………. 74

جدول شماره 4-7- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی…… 75

جدول 4-8- ضریب رگرسیونیِ سرمایه فکری و رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن……………………………………………………………………………………………..75

جدول شماره 4-9- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی…………………………………………………………………………………………….76

جدول 4-10- ضریب رگرسیونیِ سرمایه فکری و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن      76

جدول شماره 4-11- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر سرمایه انسانی بر رضایت شغلی……………………………………………………………………………………………77

جدول 4-12- ضریب رگرسیونیِ سرمایه انسانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن         77

جدول شماره 4-13- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر سرمایه ساختاری بر رضایت شغلی 78

جدول 4-14- ضریب رگرسیونیِ سرمایه ساختاری و رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن      78

جدول شماره 4-15- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر سرمایه ارتباط‏ای بر رضایت شغلی  79

جدول 4-16- ضریب رگرسیونیِ سرمایه ارتباط‏ای و رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن       80

جدول شماره 4-17- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر سرمایه انسانی بر حفظ منابع انسانی 81

جدول 4-18- ضریب رگرسیونیِ سرمایه انسانی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن     81

جدول شماره 4-19- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر سرمایه ساختاری بر حفظ منابع انسانی       82

جدول 4-20- ضریب رگرسیونیِ سرمایه ساختاری و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن  82

جدول شماره 4-21- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر سرمایه ارتباط‏ای بر حفظ منابع انسانی       83

جدول 4-23- نتایج مربوط به آزمون فریدمن……………………………………………… 84

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                  صفحه

نمودار 2-1:  فرایند پردازش سرمایه فکری……………………………………………….. 19

نمودار 2-2: انواع سرمایه فکری………………………………………………………….. 20

نمودار 4-1: توزیع جنسیت………………………………………………………………… 70

نمودار 4-2: توزیع تأهل…………………………………………………………………… 71

نمودار 4-3: توزیع تحصیلات……………………………………………………………… 72

نمودار 4-4: توزیع سن…………………………………………………………………….. 73

نمودار 4-5: توزیع سابقه خدمت…………………………………………………………… 74

نمودار 4-6: تأثیر رگرسیونی متغیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن     75

نمودار4-7: تأثیر رگرسیونی متغیر سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن  77

نمودار4-8: تأثیر رگرسیونی متغیر سرمایه انسانی بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن     78

نمودار4-9: تأثیر رگرسیونی متغیر سرمایه ساختاری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن  79

نمودار 4-10: تأثیر رگرسیونی متغیر سرمایه ارتباط‏ای بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن         80

نمودار 4-11: تأثیر رگرسیونی متغیر سرمایه انسانی بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن        81

نمودار 4-12: تأثیر رگرسیونی متغیر سرمایه ساختاری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن     83

نمودار 4-13: تأثیر رگرسیونی متغیر سرمایه ارتباط‏ای بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن     84

 

فهرست اشکال

شکل 2-1- دو دیدگاه رضایت شغلی………………………………………………………………50

شکل2-2-   طبقه بندی افرادی که در سازمان کار می کنند. 53

شکل 2-3-  ارتباط بین رضایت با عملکرد (کارکرد). 54

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-  ا هداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.
  • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

اهداف فرعی:

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن با فرمت ورد