سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-3-     اهمیت سرمایه فکری در سازمان

سرمایه فکری در نوآروی، بهره وری، رشد و نمو، رقابت جویی تجاری و عملکرد اقتصادی از اهمیت اساسی و فزاینده ای برخوردار می باشد(لیم و دالیمور ، ۲۰۰۴: ۱۹۲). این دارایی ها فرصت های سازمان را افزایش می دهند(سودرسانام و دیگران، ۲۰۰۶: ۳۰۶).

اندازه گیری سرمایه فکری گام مهمی می باشد در تعیین اینکه چگونه بهبود بهره وری کلی سازمان اندازه‌گیری گردد (رابینسون و کلینر ، ۱۹۹۶: ۳۶). بدون اندازه گیری صحیح سرمایه فکری، شرکت یا سازمان بطور صحیحی اندازه گیری نمی گردد و مدیریت قادر به تنظیم و تعیین استراتژی نیست(همان).

سرمایه فکری در تدوین و تنظیم استراتژی یک شرکت بایستی مورد توجه قرار گیرد و همچنین بایستی بعنوان یکی از منابع عمده و اساسی سودآوری شرکت ها بحساب آید(مار و دیگران، ۲۰۰۳: ۴۴۴).

ناآگاهی از سرمایه فکری موجب عدم توجه کافی مدیریت به آن خواهد گردید که این عدم بهره برداری کامل از ارزش افزوده قابلیت ها را در پی دارد(میرـ کویسترا و همکاران ، ۲۰۰۱: ۴۵۷).

پس می توان نتیجه گرفت که موفقیت روزافزون و بهره وری شرکت یا سازمان مرهون در نظر داشتن دانش و سرمایه فکری می باشد. با شناخت ماهیت، مدل و روش های سنجش، اندازه گیری و ارزشگذاری سرمایه فکری، امکان طرح ریزی و بهینه سازی و کنترل ونظارت مستمر بر آن در شرکت ها و سازمان ها مهیا خواهد گردید(رستمی و رستمی، ۱۳۸۲: ۷۱). سازمان ها برای اینکه بتوانند در محیط رقابتی و متغیر امروزی قادر به اقدام بوده و اثربخش باشند، لازم می باشد سطح سرمایه فکری خود را شناسایی، سنجش و ارزشگذاری نمایند. در محیط دانش محور کنونی، سرمایه فکری نه تنها مهمترین بخش سرمایه سازمان به شمار می رود بلکه همچنین فراهم کننده مزیت رقابتی پایدار برای سازمان می باشد. پس مدیران نه تنها بایستی دانش خود را در حوزه سرمایه فکری افزایش داده بلکه بایستی از طریق تقویت مولفه های آن(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباط ای)، به توسعه و گسترش این حوزه در سازمان بپردازند.

 

همچنین اثربخشی و بهره وری بیش از پیش سازمان مرهون در نظر داشتن دانش و سرمایه فکری بوده و با شناخت ماهیت و روش های اندازه گیری و ارزشگذاری این مهم، می توان امکان طرح ریزی، بهینه سازی،کنترل ونظارت مستمر بر آن را در سازمان فراهم نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-  ا هداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.
  • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

اهداف فرعی:

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن با فرمت ورد