عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

حفظ یا تأمین پایداری درحوضه رودخانه ها نیازمند توجهی عمیق به نظری جامع می باشد که اساس آن برخوردی اکوسیستمی با رودخانه ها می باشد. در این نوع توجه ، آبگیر، کانال اصلی رودخانه ، دشتهای سیلابی، حریم ها، تالابها، دریاچه ها و مصب ها همراه با همه ساکنان هر حوضه که دارای احساس عمیقی از وابستگی به رودخانه ها هستند، اکوسیستم هررودخانه را تشکیل می دهند که خود بهترین واحد مدیریتی هم می باشد. تخریب و نابودی حوضه بسیاری از رودخانه ها، توسعه را از اساس با خطر ناپایداری روبه روساخته می باشد . شناخت و تحلیل ناپایداری حوضه های رودخانه ای و چالشهایی که مدیران با آن روبه رو هستند ضرورتی قطعی دارد و هدفی می باشد که در این پژوهش پیگیری شده می باشد. آن چیز که که به این پژوهش بعد برجسته ای بخشیده می باشد نظری جامع با هدف حفاظت و پایداری رودخانه ها می باشد.

با در نظر داشتن آن چیز که که در این پژوهش تبیین داده گردید بایستی گفت که سیستم های مورفولوژیکی،سیستم های کاسکید و سیستم های فرایند  کنشی، سه نوع از سیستم های ژئومورفولوژیکی هستند و به عنوان مثال حوضه های آبریز، به دلیل تبادلات انرژی و ماده ای که این حوضه ها در قلمرو خود دارند، به عنوان یک سیستم فرایند  کنشی از نوع باز قلمداد می گردند. این حوضه ها چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، از تغییرات رخ داده در شرایط محیطی متأثر می شوند: درون داد یک سیستم حوضه آبریز، فرایند تبدیل، بازخورد در یک حوضه آبریز،برون داد سیستم حوضه آبریز و محیط سیستم حوضه، مهمترین اجزاء و عناصر آن هستند.

در نهایت با در نظر داشتن بررسیهای صورت گرفته در حوضه پسیخان نظاره شده دامنه ها ومجاری رودها، از عمده عوارض ژئومورفولوژی کاند که بشر در آن ها تغییرات بیشتری را ایجادکرده می باشد و این تغییرات نیز بازخوردهایی را در سیستم به دنبال داشته می باشد و هر گونه کوشش در زمینه رفع این بازخوردهای مثبت که باعث افزایش آنتروپی در سیستم جریانی مورد مطالعه گردیده می باشد، مستلزم انجام اقدامات مدیریتی سنجیده و منظم در سطح منطقه می باشد.

در این ارتباط پیشنهاد می گردد که با برنامه ریزی اصولی همراه با مطالعات علمی در حوضه پسیخان اولاً در جهت حذف و یا کاهش اثرات و تغییرات زیان بار بشر بر این حوضه اقدام گردد و ثانیاً بر مبنای همین برنامه و طرحهای مطالعاتی مدیریت و آمایش حوضه در دستور کار قرار گرفته تا تغییراتی که باعث افزایش آنتروپی در سیستم جریانی مورد نظر می شوند به حداقل ممکن برسند.

در این پژوهش، مدیریت تلفیقی به عنوان یک طرح مدیریت جامع و یکپارچه پیشنهاد می گردد. این مدل تلفیقی از یک سری عملیات بیولوژیکی، مکانیکی و مدیریتی، با تکیه مستقیم و بلاتنازع مشارکت مردم ساکن حوضه ها، با در نظر داشتن جایگاه اطلاعاتی و اجرایی مردم بومی در تمامی مراحل؛ از کسب اطلاعات، تا دادن طرح و پیشنهاد، اجراء، نظارت و نگهداری پروژه ها را دربرمی گیرد. ایجاد سازمان هایی نظیر    شرکت های تعاون روستایی برای برقراری ارتباط گروهی ساکنین حوضه با برنامه ریزان و در نهایت توسعه پایدار تأثیر اساسی دارد. بتدریج با تقویت این سازمان ها از طریق مشارکت اقتصادی- اجتماعی اعضاء، امور مربوط به اهالی حوضه به آنها واگذار گردد تا قدرت لازم برای تأمین منافع و مصالح اعضاء و در نتیجه کسب درآمد بیش تر فراهم گردد. مدیریت نامناسب و بخشی نگری در حوضه های رودخانه ای سبب ایجاد شرایط بحرانی و تخریب منابع و نهایتاً بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل و فرسایش می گردد. در این راستا متدولوژی ویژه ای برای حرکت بر اساس ظرفیت ها و مهارت های کاربری اراضی و مدیریت حوضه ارائه شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه