مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه دوره های کم آبی و پر آبی

برای مطالعه دوره های کم آبی و پر آبی ، از میانگین متحرک سه یا 5 ساله بهره گیری می گردد آمار در دسترس رودخانه به دلیل کوتاه بودن سالهای آماری برای ترسیم میانگین متحرک کافی نمی باشد لیکن به مقصود مطالعه وضعیت جریان در رودخانه از منحنی دبی کلاسه یا مرتب شده برای این  ایستگاه بهره گیری شده می باشد . بر اساس آمار موجود میانگین روزانه دبی برای رودخانه استخراج و سپس دبی مشخصه جریان به تبیین زیر برای آن محاسبه گردیده می باشد.

4-10- 2-4-1- دبی مشخصه حداکثر

مقدار دبی که ده روز در سال دبی از آن بیشتر باشد

4-10- 2-4-2- دبی مشخصه متوسط یا 6 ماهه

دبی با فراوانی50 0/0 بوده و 6 ماه در سال دبی از آن بیشتر می باشد .

4-10- 2-4-3- دبی مشخصه یک ماهه، سه ماهه و نه ماهه

مقادیری که دبی در مدت یک ،سه و نه ماه بیش از آن بوقوع پیوندد.

4-10- 2-4-4- دبی مشخصه کم آبی

مقدار دبی که در 355 روز از سال دبی بیش از این مقدار باشد .

تعیین رژیم آبی رودخانه پسیخان

رژیم جریان رودخانه در حوزه مورد مطالعه بر اساس گزارشات طرح جامع آب کشور یک رژیم برفی – بارانی بوده و دارای دو دوره پر آبی در پاییز و بهار می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه