عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

مشخصات کلّی خاکهای حوضه

شرایط تشکیل خاک وابسته به جنس سنگ مادر و شرایط آب و هوایی یا اقلیمی می باشد. تفاوت سنگها در خصوصیات فیزیکی و تقابل آن با خصوصیات آب و هوایی ( تغییرات دما، نفوذ، رطوبت، قرارگیری در معرض نور خورشید، اثر توپوگرافی، ارتفاع، حساسیت سنگها و پوشش گیاهی، فعالیتهای انسانی با در نظر داشتن تأثیر پذیری انواع سنگها، تنوع خاک در نواحی گوناگون و . . . ) مشخص می گردد.

خاکها نسبت به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مختلف خود، حساسیت های مختلفی نسبت به فرسایش از خود نشان می دهند. مسلم می باشد هر چه خاک از نظر حاصلخیزی غنی تر باشد رستنی های آن بیشتر شده و در نتیجه تثبیت خاک بهتر انجام می شود. رستنی های موجود در جای خود باعث بهبود ساختمان خاک شده و نفوذپذیری خاک را نسبت به نفوذ نزولات جوّی زیادتر کرده و افزایش نفوذپذیری باعث کاهش هرز آبها می گردد.

رود پسیخان کلا از دو تیپ دشتهای رسوبی و فلاتها عبور می نماید . دشتهای رسوبی موجود در مسیر رود شامل قسمتهای بالایی دشتهای رسوبی رودخانه های موجود در منطقه با شیب ملایم و پستی بلندی کم و خاکهای اسیدی عمیق با بافت متوسط تا سنگین بوده و فلاتهای موجود در مسیر رود شامل رود شامل سطح قدیمی نسبتا مسطح دشتهای رسوبی و اراضی حاشیه رودخانه با خاکهای اسیدی عمیق با بافت بسیار سنگین و مقوطه های رنگی می باشد . کاربری اراضی در مسیر رودخانه شامل (مخلوط زراعت و باغ )و (مخلوط باغ و زراعت ) چایکاری و برنج کاری می باشد . با در نظر داشتن وسعت و طولانی بودن رودخانه خاکهای مسیر رودخانه دارای تنوع زیادی می باشد . از خاکهای کم عمق و جوان مناطق کوهستانی تا اراضی عمیق مناطق جلکه ای و دشتهای رسوبی که هری ک دارای خصو صیات خاص خود می باشد . در نواحی کوهستانی و سر چشمه های رودخانه خاکهایی دیده می گردد با عمق کم تا نیمه عمیق و بافتهای سبک شنی تا نیمه سنگین رسی، اما حاشیه رودخانه بدلیل جریانهای فصل آب در مواقع طغیان اکثرا دارای خاکهایی سبک با بافت شنی تا لوم شنی می باشد که این خصو صیات در خاکهای دو طرف رودخانه تا فواصل 50 الی 200 متری دیده  می گردد. خاکهای اراضی اطراف در قسمتهای ابتدایی رودخانه سیاه مزگی که جزء اراضی تپه ای می باشد دارای مشخصات زیر می باشد : رنگ خاک متمایل به قهوای تیره دارای ساختمان ضعیف که در حالت خشک کمی سخت و در حالت مرطوب ترد . بافت خاک سنگین لوم رسی ،؛ سر منشاء رودخانه های چوبر و چناران را تیپ اراضی کوهستانی تشکیل می دهد . خاک بستر و حاشیه رودخانه شنی به همراه سنگ و سنگریزه  و قلوه سنگ بوده و با دور شدت از بستر رودخانه مقدار سنگ و سنگریزه کم و بافت به لوم تغییر می یابد پروفیل شاهد این  دو رودخانه  که در حد فاصل دو شاخه چ.بر و چناران قرار دارد دارای مشخصات زیر می باشد :1- رنگ خاک سیاه متمایل به قهوه ای  با بافت متوسط لوم با ساختمان دانه ای که پایداری ذراتش در حالت خشک ، نرم و دارای خلل و فرج و ریشه زیاد می باشد .2-رنگ خاک در حالت مرطوب قهوه ای  مایل به قرمز و بافت آن سنگین لوم رسی شنی با ساختمان مکعبی گوشه دار ضعیف که پایداری ذراتش در حالت مرطوب سخت می باشد .

3- رنگ خاک قرمز قهوه ای با بافت سنگین رسی و ساختمان مکعبی که پایداری ذرات آن در حالت خشکی اندکی سخت و در حالت مرطوب ترد می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-رنگ خاک قهو ه ای  مایل به قرمز بافت متوسط و ساختمان فشرده

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه