شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

محاسبه دبی های حداکثر و حداقل

به مقصود مطالعه دبی های حداقل رودخانه ، آمار متوسط حداقل ماهانه در طول دوره آماری استخراج و تجزیه و تحلیل شدند . بر اساس آماتر موجود در ایستگاه در رودخانه پسیخان حداقل آبدهی مربوط به ماه خرداد با 4/2متر مکعب بر ثانیه می باشد . جدول شماره (4-37) آبدهی حداقل ماهانه رودخانه پسیخان را نشان می دهد . دبی حداکثرلحظه ای نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که در بند …. آورده شده می باشد .

تجزیه و تحلیل دبی های حداکثر لحظه ای و تعیین توزیع مناسب با دوره بر گشت های مختلف جهت تجزیه و تحلیل دبی های حداکثر لحظه ای و تعیین توزیع مناسب آمار دبی حداکثر رودخانه پسیخان برای سالهای آماری در دسترس استخراج شده و در جدول شماره (4-38) درج شده می باشد.

با در نظر داشتن پزوهشی که در ارتباط با تعیین توزیع مناسب برای منطقه شمال شده می باشد . تعداد 43 حوزه که دارای آمار مناسب با دوره پایه 25 ساله بوده می باشد انتخاب شده و با توزیع عای مختلف آماری برازش شده می باشد . هفت توزیع یعنی توزیع نرمال ، لوگ نرمال دو پارامتره، لوگ نرمال سه پارامتره ، توزیع گاما، توزیع پیرسون، توزیع لوگ پیرسون و توزیع گامبل مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد .

با بهره گیری از 7 توزیع فوق الذکر و تعیین احتمال تجربی از فرمول ویبول ، بهترین توزیع برای این منطقه توزیع لوگ نرمال سه پارامتره بوده می باشد و بیشترین ایستگاه ها با این توزیع برازش خوبی داشته اند . بر اساس تحلیل فراوانی دبی های حداکثر لحظه ای برای ایستگاه نو خاله انجام و دبی با دوره بازگشت های 2 ساله تا 200 ساله بر آورد گردیده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه