متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش شامل قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی می‌باشد.

  • قلمرو موضوعی: موضوع پژوهش در محدوده ی مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی و مدیریت بازاریابی قرار دارد.
  • قلمرو مکانی پژوهش: مکان انجام این پژوهش بانک های دولتی و خصوصی شهر ایلام می باشد.
  • قلمرو زمانی پژوهش: قلمرو زمانی پژوهش نیز از اسفند سال 1392 تا شهریور 1393 را دربرمی گیرد.

1-7   روش‌شناسی پژوهش

این پژوهش یک پژوهش کمی واز نظر هدف کاربردی می باشد. همچنین ازنظر روش پژوهش، تحقیقی توصیفی، از نوع همبستگی می باشد. روش جمع‌آوری اطلاعات به دو دسته میدانی و کتابخانه‌ای تقسیم می گردد. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به چارچوپ نظری و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه‌ای و برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر جهت آزمون فرضیات از روش میدانی (ابزار پرسشنامه) بهره گیری شده می باشد. برای سنجش مؤلفه های  بازاریابی داخلی از پرسشنامه ای که قبلا توسط اساتید طراحی و روایی و پایایی ان مورد تأیید قرار گرفته می باشد، بهره گیری شده که این پرسشنامه شامل 7 بعد می باشد. این ابعاد عبارتند از: امنیت شغلی، رضایت ازحقوق و مزایا، توانمند سازی، اطلاع رسانی، طرفداری کاری خانوادگی، ارتباط رهبر_پیرو، کاهش تبعیض بین پست ها. برای سنجش هوش اخلاقی از پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی بهره گیری می گردد و برای سنجش ابعاد رفتار شهروندی مشتری از پرسشنامه استاندارد بهره گیری شده که شامل ابعاد 6 گانه ی: تبلیغ شفاهی، کمک به مشتریان دیگر، صدای نارضایتی مشتری، ارائه بازخور به شرکت، مشارکت در فعالیت های سازمان، تحمل در برابر کاستی های ارائه خدمت می باشد. این پژوهش دو جامعه را مورد مطالعه قرار می دهد که جامعه آماری اول کارمندان بانک های استان ایلام می باشد که با در نظر داشتن اینکه تعداد اعضای جامعه محدود می باشد از فرمول کوکران برای جامعه محدود بهره گیری گردید و حجم نمونه 271 تعیین گردید، جامعه آماری دوم مشتریان این بانک ها می باشند که با بهره گیری از فرمول تعیین حجم نمونه برای برای جامعه نامحدود تعداد نمونه تخمین زده گردید و حجم نمونه 303 تعیین گردید. برای انتخاب نمونه روش سهمیه ایی بهره گیری شده که در نهایت پرسشنامه توزیع گردید و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه از نرم افزار لیزرل و SPSS برای ترسیم نمودارها ی بخش آمار توصیفی از نرم افزار EXCEL بهره گیری می گردد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1  هدف کلی

مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتارشهروندی مشتری با لحاظ کردن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان.

1-4-2  اهداف جزئی:

  1. مطالعه تأثیر هوش اخلاقی کارکنان بر رفتارشهروندی مشتری.
  2. مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی با در نظر داشتن تأثیر هوش اخلاقی کارکنان بررفتارشهروندی مشتری.
  3. مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان  با فرمت ورد