سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1-      پیشنهادات پژوهش

5-4-1-  پیشنهادات اجرایی

با در نظر داشتن نتایج به دست آمده از تحلیل داده های پژوهش می توان پیشنهادات اجرایی زیر را ارائه نمود:

پیشنهادات مربوط به فرضیه اول پژوهش:

با در نظر داشتن نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش که به دنبال مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن می باشد، می توان پیشنهادات زیر را ارائه نمود:

  • کوشش گردد تا با ایجاد انگیزه و روابط خوب کاری بین همکاران و تقویت سطح وفاداری و صداقت همکاران نسبت به هم؛ جو مساعد فعالیت برای کارکنان سازمان فراهم نموده و شرایط لازم را برای افزایش حس همکاری و دوستی و پذیرش متقابل در بین آنان را فراهم کنند.
  • پیشنهاد می گردد در عادلانه کردن فرصتهای ارتقاء در سازمان ، منظم و سیستماتیک و مستمر بودن نظام ترفیع و ارتقاء ؛ بر مبنای توانائی ها و شایستگی های کارکنان ، اقدام لازم صورت گیرد، همچنین با افزایش اندازه رضایت شغلی از طریق توجه و تقویت مؤلفه های آن در حفظ و افزایش تعهد سازمانی کارکنان بکوشند.

پیشنهادات مربوط به فرضیه دوم پژوهش:

با در نظر داشتن نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش که به دنبال مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن می باشد، می توان پیشنهادات زیر را ارائه نمود:

  • در راستای کاهش امکان ترک خدمت برای کارکنان پیشنهاد می گردد که بانک مسکن کوشش نماید تا اقداماتی جدی در راستای فراهم کردن امنیت شغلى و طرفداری اجتماعى صورت پذیزد، همچنین کوشش گردد تا جو و فرهنگ بانک برای کارکنان کلیه سطوح، حمایتی و آرامبخش گردد.
  • در راستای حفظ افراد و جلوگیری ازترک خدمت آنان پیشنهاد می گردد تدابیری اتخاذ گردد تا در بانک مسکن عوامل محیطی که ایمنی و بهداشت نیروی کار را تهدید می کند، شناسایی و اصلاح گردد و همچنین تأمین سلامت جسم و روان کارکنان در اولویت برنامه ها و اهداف بانک قرار گرفته

 

پیشنهادات مربوط به فرضیه سوم پژوهش:

با در نظر داشتن نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش که به دنبال مطالعه تأثیر سرمایه انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن می باشد، می توان پیشنهادات زیر را ارائه نمود:

  • تشکیل سیستم حمایتی- ترغیبی جهت ترویج روحیه مشارکتی در بین کارکنان بویژه در امر مشارکت آنان تصمیم گیری به دور از هیچگونه انتقاد و جو مقابله با عقاید و پیشنهادات آنان.
  • ترویج روحیه شایسته سالاری در سطوح مختلف با رویکرد تناسب شغل و شاغل جهت افزایش هر چه بیشتر بهره وری بانک.

 

پیشنهادات مربوط به فرضیه چهارم  پژوهش:

با در نظر داشتن نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش که به دنبال مطالعه تأثیر سرمایه ساختاری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن می باشد، می توان پیشنهادات زیر را ارائه نمود:

  • پیشنهاد می گردد مدیران به تفکر سیستمی و بلند مدت مجهز شده و با تصمیمات بخردانه، فضا و جو فرهنگی مستعد یادگیری را فراهم نموده و با تشویق و پاداش و ایجاد کارراهه مسیر شغلی بر مبنای پارامترهای یادگیری کارکنان را به این مهم مجهز نمایند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-  ا هداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.
  • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

اهداف فرعی:

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن با فرمت ورد