سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2-1-     سرمایه انسانی بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد.

به مقصود پیش بینی تغییرات رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن از طریق سرمایه انسانی و به مقصود مطالعه ارتباط بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره بهره گیری شده می باشد که نتایج آن به تبیین ذیل می‏باشد:

ضریب همبستگی بین سرمایه انسانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن در سطح معنی داری 95% برابر با 417/0 بوده، همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با (171/0) می باشد. یافته ها نشان داد که سرمایه انسانی بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر معنی داری داشته و معادله رگرسیونی آن بدین تبیین می باشد که:

سرمایه انسانی (408/0) + 133/2 = رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-2-2-  سرمایه ساختاری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد.

به مقصود پیش بینی تغییرات رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن از طریق سرمایه ساختاری و به مقصود مطالعه ارتباط بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره بهره گیری شده می باشد که نتایج آن به تبیین ذیل می‏باشد:

ضریب همبستگی بین سرمایه ساختاری و رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن در سطح معنی داری 95% برابر با 383/0 بوده، همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با (143/0) می باشد. یافته ها نشان داد که سرمایه ساختاری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر معنی داری داشته و معادله رگرسیونی آن بدین تبیین می باشد که:

سرمایه ساختاری (395/0) + 215/2 = رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

5-2-3-     سرمایه ارتباط‏ای بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد.

به مقصود پیش بینی تغییرات رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن از طریق سرمایه ارتباط‏ای و به مقصود مطالعه ارتباط بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره بهره گیری شده می باشد که نتایج آن به تبیین ذیل می‏باشد:

ضریب همبستگی بین سرمایه ارتباط‏ای و رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن در سطح معنی داری 95% برابر با 512/0 بوده، همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با (260/0) می باشد. یافته ها نشان داد که سرمایه ارتباط‏ای بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر معنی داری داشته و معادله رگرسیونی آن بدین تبیین می باشد که:

سرمایه ارتباط‏ای (537/0) + 790/1 = رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-  ا هداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.
  • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

اهداف فرعی:

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن با فرمت ورد