سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1-      نتیجه گیری پژوهش

نتایج حاصل از آزمون فرضیات بدین تبیین می باشد:

با در نظر داشتن اینکه در اقتصاد قدیم ارزش بازاری متکی بر دارایی فیزیکی بوده می باشد اما در اقتصاد جدید ارزش از کاربرد سرمایه فکری شرکت و دانش بوده می باشد که ظهور اقتصاد دانشی منجر به پایان بخشیدن دوران اهمیت نسبی دارایی های مشهود گردیده می باشد و پارادایم جدیدی که توجه زیادی به دانش و سرمایه فکری درآن دیده می‏گردد پدید آمده می باشد که این موارد تماما نشان از اهمیت و ضرورت سرمایه فکری برای سازمان دارد که نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر معنی داری دارد که این نتایج با نتایج مطالعات ارتقایى (1388)، مهدی زاده (1388)، نمازی و ابراهیمی (1388)،  چانگ ( 2004 ) و نایهوف (1997) همسو می باشد.

همچنین بر همگان مبرهن می باشد که سرمایه فکری شامل همه منابع غیر ملموسی می گردد که برای یک سازمان در دسترس هستند و یک برتری مرتبط ارائه می کنند و در ترکیب قادر به تولید امتیازاتی برای آینده می باشند. مجموع همه آگاهی‏هایی که یک سازمان قادر به جذب کسب برتری های رقابتی داشته باشد سرمایه فکری می باشد که نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر  معنی داری دارد.نتایج به دست آمده از این پژوهش با نتایج مطالعات عبدی (1389)، ارتقایى (1388)، مهدی زاده (1388)، نمازی و ابراهیمی (1388)، چانگ (2004) همسو می باشد.

خاطر نشان می گردد سرمایه انسانی شامل دانش، مهارت‏ها و توانایی های کارکنان سازمان می باشد. محققان عموما بر اهمیت بیشتر سرمایه انسانی نسبت به دو نوع دیگر سرمایه‏های فکری (ساختاری و سازمانی) تأکید کرده اند. عملکرد سرمایه انسانی، تأثیر قابل توجهی بر سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری دارد. سرمایه انسانی از طریق قرار گرفتن افراد درگروه‏های کاری، سازمان ها، دسته ها و شبکه ها ایجاد شده و ارتقا می یابد. طراحی و استقرار نظام جانشین پروری برای کارکنان کلیدی شرکت، طراحی چهارچوب شایستگی کارکنان، و برنامه‏ریزی توسعه بر مبنای شایستگی آنان، استقرار فرایند مدیریت عملکرد به ارتقاء سرمایه انسانی خواهد افزود که این مهم می تواند نتایج بسیاری برای سازمان داشته باشد که نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که سرمایه انسانی بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر معنی داری دارد که این نتایج با نتایج مطالعات همتی و همکاران (1389)، نیکومرام و اسحقی (1389) همسو می باشد.

همچنین سرمایه ساختاری تحت تملک سازمان می باشد و حتی زمانی که کارکنان سازمان را ترک می کنند در سازمان هست. سرمایه ساختاری عبارتست از هرآنچه که در شرکت باقی می ماند پس از آنکه کارکنان به هنگام شب به خانه می طریقه که نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سرمایه ساختاری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر معنی داری  دارد که این نتیجه با با نتایج مطالعات یوسفی (1389)، وحیدیان رضا زاده (1381) همسو می باشد.

شایان ذکر می باشد سرمایه ارتباط ای یا سرمایه مشتری شامل دانش موجود در همه روابطی می باشد که سازمان با مشتریان، رقبا، تأمین کنندگان، انجمن های تجاری یا دولت مستقر می کند و یک عامل تعیین کننده در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار می باشد که نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که سرمایه ارتباط‏ای بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر معنی داری دارد. نتایج به دست آمده از این پژوهش با نتایج مطالعات یوسفی (1389)، یوسفیان و خاوری (1383) همسو
می باشد.

سرمایه ی انسانی شامل شایستگی ها، دانش، ویژگی های اجتماعی و شخصیتی شامل خلاقیت، تجسم در توانایی برای انجام کاری جهت تولید ارزش اقتصادی می باشد. سرمایه‌ی انسانی دید اقتصادی جامعی از بشر فعال در اقتصاد می باشد که این مهم همانگونه که نتایج پژوهش حاضر نیز نشام داد بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر معنی داری  دارد که این نتایج با نتایج مطالعات مطالعات یوسفی (1389) همسو می باشد.

همچنین درجریان اصلاح زیرساختهای اقتصادی، تحول بازار سرمایه از ضروری ترین اولویت هاست. سرمایه گذاران مهم ترین بازیگران در بازار سرمایه هستند و تصمیم های آن ها مهم ترین نیروی شکل دهنده ی بازار می باشد که این امر می تواند با حفظ منابع انسانی در ارتباط باشد که نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که سرمایه ساختاری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر  معنی داری هست که نتایج به دست آمده با نتایج مطالعات عبدی (1389)، یوسفی (1389) همسو می باشد. و در نهایت نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سرمایه ارتباط‏ای بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر معنی داری دارد که نتایج به دست آمده با نتایج مطالعات همتی و همکاران (1389) همسو می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-  ا هداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.
  • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

اهداف فرعی:

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن با فرمت ورد