متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1  هدف کلی

مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتارشهروندی مشتری با لحاظ کردن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان.

1-4-2  اهداف جزئی:

 1. مطالعه تأثیر هوش اخلاقی کارکنان بر رفتارشهروندی مشتری.
 2. مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی با در نظر داشتن تأثیر هوش اخلاقی کارکنان بررفتارشهروندی مشتری.
 3. مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری.

1-5   فرضیه های پژوهش

1-5-1   فرضیه های اصلی     

 1. هوش اخلاقی کارکنان بر رفتار شهروندی مشتری تأثیر معنی داری دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2.بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری تأثیر معنی داری دارد.

3.بازاریابی داخلی از طریق هوش اخلاقی کارکنان بر رفتار شهروندی مشتری تأثیر معنی داری دارد.

1-5-2   فرضیه های فرعی

 1. امنیت شغلی بر رفتار شهروندی مشتری اثر معنی داری دارد.
 2. رضایت از حقوق و مزایا بر رفتار شهروندی مشتری اثر معنی داری دارد.
 3. توانمند سازی بر رفتار شهروندی مشتری اثر معنی داری دارد.
 4. اطلاع رسانی بر رفتار شهروندی مشتری اثر معنی داری دارد.
 5. طرفداری کاری خانوادگی بر رفتار شهروندی مشتری اثر معنی داری دارد.
 6. ارتباط رهبـر _ پیرو بر رفتار شهروندی مشتری اثر معنی داری دارد.

7.کاهش تبعیض بین پست ها بر رفتار شهروندی مشتری اثر معنی داری دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1  هدف کلی

مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتارشهروندی مشتری با لحاظ کردن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان.

1-4-2  اهداف جزئی:

 1. مطالعه تأثیر هوش اخلاقی کارکنان بر رفتارشهروندی مشتری.
 2. مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی با در نظر داشتن تأثیر هوش اخلاقی کارکنان بررفتارشهروندی مشتری.
 3. مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان  با فرمت ورد