سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2-      روش و ابزار گرد آوری اطلاعات :

الف) روش گرد آوری اطلاعات:

برای جمع آوری اطلاعات از روشهای زیر بهره گیری گردید :

مطالعات کتابخانه‌ای: جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات  بهره گیری شده می باشد.

تحقیقات میدانی: به مقصود جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه بهره گیری  گردیده می باشد.

ب) ابزار گرد آوری اطلاعات:

در این پژوهش از دو ابزار برای جمع آوری اطلاعات بهره گیری گردیده می باشد:

مطالعه اسناد و مدارک: جهت اخذ اطلاعات کلی در مورد سازمان شامل تاریخچه، تعداد پرسنل، وضعیت تحصیلی، آیین نامه ها و …از روش مطالعه اسناد و مدارک بهره گیری گردیده می باشد. همچنین سایر اطلاعات در زمینه ادبیات موضوع، تعیین چارچوب نظری و شاخص ها از منابع موجود در کتابخانه که حاوی کتب، مجلات وپایان نامه ها و گزارشات علمی می باشد، بهره گیری شده می باشد.

پرسشنامه: این ابزار یکی از ابزار های رایج پژوهش و روش مستقیم برای کسب داده های پژوهش می باشد. پرسشنامه مجموعه ای از سوالهاست که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می دهد که این پاسخ ها داده های مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد.

از طریق سوالات پرسشنامه می توان دانش، علاقه، توجه فکری فرد را مورد مطالعه قرار داد (بازرگان وهمکاران، 1388).

همانگونه که تصریح گردید به مقصود گردآوری اطلاعات و مفاهیم بخش نظری پژوهش، از روش کتابخانه ای (همچون کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و سایت های اینترنتی) و به مقصود توصیف دیدگاه جامعه مورد پژوهش  از روش پیمایشی (پرسشنامه) بهره گرفته شده می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بخش می باشد. بخش اول پرسشنامه شامل تبیین مختصری از پرسشنامه و نحوه تکمیل آن جهت ایجاد وضوح بیشتر پاسخ دهندگان می باشد.  بخش دوم پرسشنامه شامل اطلاعات شخصی که دارای چهار سوال که شامل سن، سطح تحصیلات، جنسیت و وضعیت تأهل پاسخ دهندگان می باشد. بخش سوم شامل سوال مرتبط با تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت کارکنان و حفظ منابع انسانی می باشد. طراحی پرسشنامه در بخش دوم و سوم به صورت بسته طراحی گردید. پرسشنامه مورد بهره گیری در این پژوهش برگرفته از مقاله ماریلینا و ماتیو (2011) [1] می باشد.

3-3-      اعتبار و روایی  ابزار پژوهش

الف) تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه:

مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش­های متعددی هست که یکی از این روش­ها اعتبار محتوا می‌باشد.

اعتبار محتوا نوعی اعتبار می باشد که برای مطالعه اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری بکار برده می گردد. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به سوال­های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر
سوال­های پرسشنامه معرف ویژگی‌ها و مهارت­های ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا می باشد. برای اطمینان از اعتبار محتوا، بایستی در موقع ساختن ابزار چنان اقدام نمود که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد(آذر و مومنی، 1387).

پس اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری می باشد که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می گردد. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می گردد. در این مرحله با انجام تست خبرگان، مشورت با اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین نظرات افراد متخصص در زمینه سرمایه فکری و توجه شغلی در طراحی پرسشنامه اعمال شده و اصلاحات لازم بعمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محقق را می سنجد.

ب) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ها:

قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری می باشد. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد.

دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) می باشد. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن می باشد که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می‌سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری شیوه‌های مختلفی به کار برده می گردد. از آن جمله می‌توان به شیوه‌های زیر تصریح نمود:

  1. اجرای دوباره آزمودن (روش بازآزمایی)
  2. روش موازی (همتا)
  3. روش تصنیف (دو نیمه کردن)
  4. روش کودر – ریچارد سون
  5. روش آلفای کرونباخ (آذر و مومنی، 1387).

در این پژوهش به مقصود تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ بهره گیری گردیده می باشد. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می کند به کار می‌رود.

برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ آغاز بایستی واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه نمود. سپس با بهره گیری از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.

[1] Mariolina Longo, Matteo Mura

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-  ا هداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.
  • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

اهداف فرعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن با فرمت ورد