سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1-      مقدمه

در این پژوهش به “مطالعه تأثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن” پرداخته شده می باشد که کوشش می گردد هر یک از فرضیات پژوهش در زیرآورده و نتایج آنها مورد تحلیل قرار گیرد و در پایان پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی و محدودیتهای پژوهش نیز ارائه شده می باشد.

5-2-      یافته های پژوهش

در این قسمت نتایج تحلیلی فرضیات پژوهش، به تفکیک گزارش می گردد:

فرضیات اصلی پژوهش:

5-2-1-        سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد.

به مقصود پیش بینی تغییرات رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن از طریق سرمایه فکری و به مقصود مطالعه ارتباط بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره بهره گیری شده می باشد که نتایج آن به تبیین ذیل می‏باشد:

ضریب همبستگی بین سرمایه فکری و رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن در سطح معنی داری 95% برابر با 517/0 بوده، همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با (265/0) می باشد. یافته ها نشان داد که سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر معنی داری داشته و معادله رگرسیونی آن بدین تبیین می باشد که:

سرمایه فکری (624/0) + 544/1 = رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

5-2-2-  سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد.

به مقصود پیش بینی تغییرات حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن از طریق سرمایه فکری و به مقصود مطالعه ارتباط بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره بهره گیری شده می باشد که نتایج آن به تبیین ذیل می‏باشد:

ضریب همبستگی بین سرمایه فکری و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن در سطح معنی داری 95% برابر با 566/0 بوده، همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با (318/0) می باشد. یافته ها نشان داد که سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر معنی داری داشته و معادله رگرسیونی آن بدین تبیین می باشد که:

سرمایه فکری (714/0) + 005/1 = حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

یافته های حاصل از فرضیات فرعی پژوهش:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-  ا هداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.
  • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

اهداف فرعی:

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن با فرمت ورد