عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

مشخصات خاک رودخانه پسیخان ( شاخه های سیاه مزگی ، چوبر و چناران )

با در نظر داشتن وسعت و طولانی بودن رودخانه رودخانه خاکهای مسیر رودخانه دارای تنوع زیادی می باشد . از خاکهای کم عمق و جوان مناطق کوهستانی تا اراضی عمیق مناطق جلگه ای و دشتهای رسوبی که هر یک دارای خصو صیات خاص خود می باشد . در نواحی کوهستانی و سر چشمه های رود خانه خاکهایی دیده می گردد  با عمق کم تا نیمه عمیق و بافتهای سبک شنی تا نیمه سنگین لوم رسی ، اما حاشیه رود خانه بدلیل جریان های فصل آب در مواقع طغیان اکثرا دارای خاکهایی سبک با بافت شنی تا لوم شنی می باشند که این خصوصیات در خاکهای دو طرف رودخانه تا فواصل 50 ال 200 متری دیده می گردد . خاکهای اراضی اطراف در قسمتهای ابتدایی رودخانه سیاه مزگی که جزء اراضی تپه ای می باشد دارای مشخصات زیر می باشد :

رنگ خاک متمایل به قهوه ای تیره LOYR3/2   و دارای ساختمان ضعیف که در حالت خشک کمی سخت و در حالت مرطوب ترد . بافت خاک سنگین لوم رسی اسیدیته خاک 9/6 و قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک 31/0میلی موس بر سانتی متر با 4/2 درصد کربی آلی در قسمت سطحی خاک

سر منشا رود خانه های چوبرو چناران را تیپ اراضی کوهستانی تشکیل می دهد . خاک بستر وحاشیه رود خانه شنی به همراه سنگ و سنگریزه و قلوه سنگ بوده و با دور شدن از بستر رودخانه مقدار سنگ و سنگریزه کم و بافت به لوم تغییر می یابد . پروفیل شاهد این دو رودخانه که در حد فاصل دو شاخه چوبر و چناران قرار دارد دارای مشخصات زیر می باشد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

18-0  رنگ خاک سیاه متمایل به قهوه ای   5YR3/2  با بافت متوسط لوم با ساختمان دانه ای که پایداری ذراتش در حالت خشک نرم و دارای خلل و فرج و ریشه زیاد می باشد . اسیدیته خاک 1/7 ، هدایت الکتریکی آن 19/0 میلی موس بر سانتی متر و درصد کربی آلی 2/1 درصد می باشد .

35-18 رنگ خاک در حالت مرطوب قهوه ای مایل به YR4/4  5 و بافت آن سنگین لوم رسی شنی با ساختمان مکعبی گوشه دار ضعیف که پایداری ذراتش در حالت مرطوب سخت می باشد اسیدیته آن 7 ، هدایت الکتریکی 24/0 میلی موس بر سانتی متر و درصد کربی آلی 3/0 می باشد .

70-35 رنگ خاک قرمز قهوه ای YR3/4 5 با بافت سنگین رسی و ساختمان مکعبی که پایداری ذرات آن در حالت خشکی اندکی سخت و در حالت مرطوب ترد . اسیدیته آن 1/7 ، هدایت الکتریکی 3/0 میلی موس بر سانتی متر و 65/0 درصد کربی آلی

150-70 رنگ خاک قهوه ایمایل به قرمز YR4/3 5/2 بابافت متوسطو ساختمان فشرده اسیدیته آن 2/7 ، هدایت الکتریکی 3/0میلی موس و 1/0درصد کربی آلی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه