عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

تبدیل پذیری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ورودی در ذهن اکثر شهروندان مکان ویژه ای می باشد که در آن احساس گذر از جایی و دخول به جای دیگر به آنها دست می دهد. به بیانی دیگر ضمن وابسته بودن به فضاهای دو طرفش، تبدیل آنها به همدیگر را گوشزد می نماید. لذا شاید یکی از مهمترین توقعاتی که از هر نوع ورودی انتظار می رود، تبدیل پذیری باشد. با تعمق در این توقع نخسیتن چیزی که به ذهن بیشتر شهروندان خطور می کند اینست که ورودی معمولا حریمی را به حریم دیگر تبدیل می نماید. (پاکزاد، 1386). توقع دیگری که در خصوص تبدیل پذیری ورودی ها به ذهن اکثر شهروندان خطور می کند. تاثیر ورودی بر تبدیل رفتارهاست. اکثرا انتظار می رود که رفتارها در دو طرف ورودی هر چند اندک تغییر یابند. برای مثال سرعت حرکت تند یا کند گردد و یا حرکت ها به سمت محل ورودی جهت دار گردند و جذب آن شوند. شاید یکی از بارزترین تغییرات رفتاری که پس از گذر از ورودی اتفاق می افتد. تصمیم گیری برای انتخاب مسیر می باشد. معمولا این تصمیم‎گیری نوعی مکث را ایجاب می کند و لازمست که ورودی بستر فضایی چنین رفتاری را فراهم آورد. برای مثال جهت تبدیل کردن ورودی یک محله به فیلتری که تنها حرکت های مقصدی را اجازه عبور می‎دهد. شاید بهره گیری از ترفندهای کالبدی نظیر تنگ کردن مسیر، پوشش گیاهی و….. نیز ضروری باشد. (منبع قبلی).

ورودی انزلی از سمت رضوانشهر نیز دارای این ویژگی یعنی تبدیل پذیری می باشد زیرا درست می باشد که مسافت زیادی را به خود اختصاص داده اما در محلی قرار گرفته می باشد که پس از گذر آن کاملاً تفاوت فضایی بین فضای خارجی و داخلی شهر را به فرد ورودی منتقل می کند. همچنین در تبدیل پذیری و گوشزد کردن تفاوت حریم ها، ورودی بایستی تأثیر حد واسط از نظر سلسله مراتب حریم ها، میان دو حریم را بازی کند. در اینجا جا دارد به این نکته تصریح گردد که تابلوی ورودی شهر تأثیر مهمی در القا و گوشزد کردن تبدیل  فضاها اعمال می کند اما در ورودی مورد مطالعه به علت قرارگیری در محل نامناسب نمی تواند تأثیر را اعمال کند. و همچنین از مقیاس کوچک تابلو جلب توجه نکرده و طوری نیست که دید را به خود منتهی کند پس خیلی کم پیش می آید که افراد ورودی به آن توجه کنند. این از لحاظ انحصار مکان تابلوی ورودی. اما از لحاظ جاگذاری در ورودی بایستی گفت که همانطور که ذکر گردید این تابلو تأثیر مهمی در گوشزد کردن تفاوت حریم ها دارد پس بایستی در نقطه ای جاگذاری گردد که بیشترین تغییر و تبدیل حریم ها در ورودی در آن حاصل شده باشد که این نقطه درست در میانه ورودی مورد مطالعه قراردارد، و فرد کاملاً متوجه تغییر فضا می گردد و قرار گیری تابلوی ورودی شهر در این نقطه تائید می کند حسی که در فرد ورودی ایجاد شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه